KOMUNIKAT

W związku z awarią centrali telefonicznej, prosimy o wybieranie numeru do sekretariatu Izby (91 423 52 00). Numery telefonów wewnętrznych są czasowo niedostępne. Centrala telefoniczna w Zespole Zamiejscowym w Koszalinie działa poprawnie.

    W związku z utworzeniem Funduszu Przeciwdziałania Covid  -19, w ramach którego następuje wypłata środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, biorąc pod uwagę brak utworzenia stosownej klasyfikacji budżetowej dla ww. środków, Izba zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), rekomenduje zastosowanie dla dochodów klasyfikacji rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wydatki z pozyskanych środków powinny zostać zaklasyfikowane zgodnie z kierunkiem poszczególnych wydatków w ramach pozyskanych środków.

    Jednocześnie Izba zwraca uwagę, że zgodnie z § 3 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662), środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe z wyłączeniem refundacji poniesionych wcześniej wydatków.

    Ponadto zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) przedmiotowe środki powinny być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, dla którego w myśl ust. 12 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy.  

 

 

W celu zapobieżenia i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich interesantów o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Izby. W celu kontaktu z Izbą w pierwszej kolejności uprzejmie proszę o przesyłanie korespondecji za pośrednictwem operatora pocztowego, oraz o korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej (e-mail, platformą e-PUAP).

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin

tel. 91 4235200

fax: 91 4236392

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

 

 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

tel. 94 3411208

fax: 94 3410487

e-mail: koszalin@szczecin.rio.gov.pl

  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515

 

ePUAP: skrzynka podawcza - /RIO_SZCZECIN/SkrytkaESP
sprawozdania - /RIO_SZCZECIN/sprawjst

 


Informacje publiczne nieudostępnione w BIP, będące w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
można uzyskać na pisemny wniosek w siedzibach Izby w Szczecinie oraz Koszalinie.